Günümüzdeki teknolojinin hayatımızda bulunan rolü ve gelişim hızı asla göz ardı edemeyeceğimiz gerçeklerdendir. Hayatımızın her aşamasında bulunan bilgisayarlar ve bilişim sistemleri hem insanların birbirlerine ulaşımını kolaylaştırmış hem de birçok konuda hayatımızı kolaylaştırmıştır.

 

Biz Özel Ege Lisesi olarak, hayatımızın her evresinde bulunan bu teknolojileri öğrencilerimize öğretmenin öneminin farkında olup, okul-öncesi grubumuza programlama, kodlama ve bilişime ait olan temel kavramların eğitimi verilmektedir.

 

Öğrencilere verilecek bu temel eğitim sayesinde analitik düşünme yapılarını geliştirme ve bu sayede de teknolojik okur-yazarlığı artırmak hedeflenmektedir. Böylelikle öğrenciler güncel hayatlarında aktif olarak kullandıkları bilgisayarların nasıl çalıştığını öğrenecek hem de bu konuda gelecekte çok daha yetkin olabilecekler.

 

Bu program dâhilinde öğrenciler algoritmalar, fonksiyonlar, şartlar ve yineleme gibi en temel yapıları öğrenecek, sadece bilgisayarlarda değil güncel hayatlarının her aşamasında da bu yapıları kullanabileceklerdir.

 

Drama etkinliğinde; anasınıfı öğrencilerinin eğitici ve yaratıcı drama etkinlikleri aracılığıyla günlük yaşam bilgi ve becerileri kazandırma amaçlanmaktadır.  Kendinin ve başkalarının duygularını tanıma, anlama ve ifade etme, yaratıcılık, etkili iletişim, özgüven, empati kurma ve problem çözme gibi becerileri kazanmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çocukların jest, ses ve mimik ile ifade edebilecekleri çeşitli roller oynayarak sosyal benzetimleri de gerçekleştirmelerine yönelik etkinlikler uygulanmaktadır. Hayal çadırı, kostüm, aksesuar, kukla köşesi ve özgün materyallerle uygulamalar yapılmaktadır.

 

Fen ve doğa etkinlikleri çocukların fen bilgisinin gelişmesine, var olan merak duygularını pekiştirmelerine, eleştirel düşünmelerine ve problem çözme becerilerinin güçlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Çocuklar gözlem yapma, araştırma, değerlendirme, keşfetme, deneme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, varsayımda bulunabilme ve günlük hayatı tanıyabilme fırsatı bulurlar. Yapılan çalışmalar çocukların yaparak-yaşayarak öğrenmelerine, yeni fikirler üretmelerine, yaratıcı düşünmelerine olanak sağlamaktadır. Eğitim CD’lerinden bilim-doğa çalışmaları uygulanmaktadır. Okul fen laboratuvarlarında kazanımlar doğrultusunda deneyler yapılmaktadır.

 

 

Analitik düşünme ve yorum yapabilme becerilerinin geliştirilmesine ağırlık verilmektedir. Çocukların geometrinin temel kavramlarını anlaması, mantıksal düşünmesi, zaman yönetimi, strateji geliştirmesi gibi birçok alana hizmet eden akıl oyunları sınıfı her ay düzenli olarak farklı materyallerle sınıf öğretmenleri rehberliğinde matematik etkinliklerinde kullanılmaktadır. Yüzlerce olası kombinasyon,  kolaydan zora değişen çok sayıdaki bulmaca, çok düşündüren, sorgulatan, dikkat becerisini geliştiren farklı oyunlarla etkinlik desteklenmektedir. Akıl oyunları sınıfında öğrencilerin; akıl yürütme, sabır, kazanma-kaybetme, karar verme ve planlı hareket etme becerilerine ilişkin hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik planlama yapılmaktadır.

 

Sayıları tanıma, doğru olarak yazabilme, ritmik sayabilme ve karışık olarak verilen sayıları doğru olarak yerleştirebilme, bir örüntüdeki ilişkiyi kavrama, parça-bütün kavramını nesneler üzerinde ve sayılarla basit artırma-eksiltme, nesneleri eşleştirme, gruplama ve sınıflandırma çalışmaları yapılmaktadır. Bunların yanında analitik düşünmeye yardımcı olan tahmin etme, ölçme, değerlendirme, gözlem yapma, fikir yürütebilme, grafik oluşturabilme gibi çalışmalar uygulanmaktadır. Eğitim CD’lerinden yararlanılarak matematik etkinlik çalışmaları desteklenmektedir.

 

 

 

 Çocuklarda grafik faaliyetleri,  karalamadan yazıya doğru bir gelişim göstermektedir. Çocukların ilköğretime hazırlanmasında kalem tutma, küçük kaslarının gelişimini destekleme, el-göz koordinasyonu geliştirme ve kavram gelişimine yönelik etkinlikler yapılmaktadır. Aynı zamanda bilişsel ve sosyal-duygusal alandaki gelişimleri de desteklemektedir. Çizgi çalışmaları, el yazısına yönelik olup karakteristik ve grafiksel olarak sınıf öğretmenleri tarafından verilmektedir.

 

 • Verilen yönergeyi anlama ve uygulayabilme,
   
 • El-göz koordinasyonu kurabilme,
   
 • Sırada dik oturabilme,
   
 • Dikkatini belli bir nokta üzerinde yoğunlaştırabilme,
   
 • Amacına yönelik doğru kalem kullanabilme,
   
 • Başlanan işi bitirme alışkanlığı kazanabilme,
   
 • Bir şeklin mekânda farklı konumlardaki yerleşimini anlayabilme,
   
 • Öğrenilen çizgilerin bir bütün içinde anlamlı bir şekilde kullanabilme,
   
 • Küçük kas gelişimlerini destekleme,
   
 • Verilen model çizgiyi taklit edebilme.

 

 

Oyun çocukları fiziksel ve duygusal olarak rahatlattığı için zihinsel olarak da öğrenmeye elverişli bir ortam sağlar. Çocuğun dili oyundur. Oyun çocukların hareket gereksinimini de karşıladığı gibi oynanan oyunun türüne göre hayal dünyasını zenginleştirir. Ayrıca oyunda günlük yaşamsal deneyimlerin provasının yapıldığını, gerçek yaşam becerilerinin temellerinin atıldığını, çocuğun kendisini ve çevresini tanıma fırsatı bulduğu duygusal güvenlik alanı yarattığını da vurgulamak gerekir. Çocukların oyun oynama gereksinimini karşılayabilmek için, günlük eğitim programı kapsamında farklı türlerde, farklı kazanımlara hizmet edecek çeşitli oyun oynama fırsatları sunmak önemlidir.

 

Çocuk oyun aracılığıyla öğrenir, kendini ve içinde yaşadığı dünyayı oyunla tanır ve kendini en iyi oyun sırasında ifade eder, kritik düşünme becerilerini oyun içinde kazanır. Diğer bir deyişle oyun, çocuğun işidir. Bu gerçekten hareketle, programda kazanım ve göstergeler ele alınırken oyunun bir yöntem ve/veya etkinlik olarak kullanılması özellikle önerilmektedir. Oyun aracılığıyla öğrenmek bu programın ve okul öncesi eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Programda “Geleneksel Çocuk Oyunlarına” da yer verilerek geçmiş ve gelecek arasındaki köprü kurulması desteklenir.

 

Bu çalışmanın amacı çocukların duygu, düşünce ve becerilerini ortaya çıkaracak, okul önce kurumlarını sadece bilgi aktarılan yerler olmaktan çıkaran çocukları araştırma ve yaratıcılığa yönlendirecek zevkli, eğlenceli, üretken ve kendilerine güveni olan bireyler yetiştirmek olarak saptanmıştır. Bu çalışmaların içine ailelerde dahil edilerek aile katılımı sağlanmaktadır. Ailelerden, çocuklara araştırmaları sırasında ve sunumlarında kullanacakları materyali bulmaları konusunda yardımcı olmaları beklenmektedir. Konu- proje sunumu ile ilgili ön bilgiler velilere önceden aktarılır.

Aralık ayından itibaren başlayacak bu çalışma için sunum tarihleri ekim ayında belirlenir ve kasım çıtır- pıtır aylık bülteninde yayınlanır. Öğrenciler ailelerin de desteği ile sunum tarihlerine kadar hazırlıklarını tamamlarlar. Bu çalışmaya hazırlık olması amacıyla da ayrıca sınıfta destekleyici araştırma ve proje çalışmaları yapılır.

Okul öncesi sanat etkinliğinde, çocuk kendi başına bir şeyler yaratıyor olmanın büyük keyfini yaşar. Çocuklar değişik malzemeler kullanarak hayal dünyalarını keşfetme ve ifade etme özgürlüğüne sahiptirler. Bireysel ve grup proje çalışmalarıyla iş birliği ve paylaşım becerilerini geliştirirler. Küçük kas becerilerinin gelişimi ve desteklenmesi makas tutma, kesme, katlama, yapıştırma, çizme, boyama, kombinasyon oluşturma ile ilgili materyalleri tanıma ve amacına uygun olarak kullanabilme hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.

 

Serbest Zaman Etkinliğinde öğrencilerimiz sınıflarımızdaki ilgi köşelerinde kendi planlarına uygun olarak oyun oynarlar. Sınıflarımızda blok, evcilik, sanat vb. eğitici oyun köşeleri yer almaktadır. Öğrencilerimiz hangi köşede, nasıl bir oyun oynayacağını planladıktan sonra oyun oynamaktadır. Etkinliğinin sonunda, toplanma zamanında tüm oyuncaklar ve materyaller toplanır Ayrıca serbest zaman etkinliği, eğitimcilere, çocukları en doğal davranış biçimleriyle değerlendirerek kayıt tutma konusunda fırsat sağlanmış olmaktadır.

Türkçe etkinliklerinde öğrencilerin özellikle dil ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli öykü, hikâye ve masal kitapları okuma saatleri gerçekleştirilmektedir. Sınıf öğretmenleri rehberliğinde, okul kütüphanesinde araştırma ve okuma saatleri yapılmaktadır. Deyimler, Atasözleri, Meraklı Kelimeler, Merak Ediyorum, Sihirli Sözcükler, Kelime Hazinemiz gibi çalışmalarla yeni kelimeler öğrenmelerine fırsat verilmekte, çocukların duygu ve düşüncelerini rahat ifade etmelerine olanak sağlanmaktadır. Dinleme, anlama, izleme, düzgün telaffuz etme ve akıcı konuşmalarına yardımcı olmak için çalışmalar yapılmaktadır.

 

Her ay belirlenen kazanımlar sonucu oluşturulan temalar doğrultusunda; beyin fırtınası, araştırma, soru sorma, hikâye oluşturma, kavram ağı oluşturma, tiyatro sporu gibi teknikler uygulanarak öğrencilerin yeni bilgiler öğrenmesi, düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve edinilen bilgilerin transfer edilmesi sağlanmaktadır. Tüm bu çalışmaların temelinde öğrencilerin anadilini daha etkin bir biçimde kullanabilmesi yer almaktadır.