OKULUN EĞİTİM FELSEFESİ

Özel Egenin hedefi, lider vasıflı ve yöneten insanlar yetiştirmektir.  Okul kendisini yalnızca yükseköğrenime öğrenci hazırlayan bir kurum olarak görmemekte, yükseköğrenimini takiben yaşama atılacak gençlere o günlerde gerekli olacağına inandığı donanımı da kazandırmayı amaçlamaktadır.

Genel görüntüsüyle Özel Ege, öğrencinin yaratıcılığını ve hareket özgürlüğünü yok etmeyen ancak belli bir disiplin anlayışını da beraberinde yaşatan bir atmosfere sahiptir.  Sadece okul sınırları içinde değil, özel ve sosyal hayatlarında da öğrencilerden Özel Egeli olmanın bilinci ile hareket etmeleri beklenir.  Bu anlayış, Özel Egenin felsefesini yansıtmaktadır.

Okulun disiplin anlayışı, öğrencilerinin kendi söz ve davranışlarının sorumluluğunu alması üzerine kuruludur.  Çocuklarımıza, doğru zamanda, doğru yerde, doğru davranışı yapmalarını ve kendileri için doğru olan kararları almalarını sağlayacak bir özgüven duygusu verilmeye çalışılmaktadır.

Başkalarının kişilik, hak ve özgürlüklerine her koşul altında saygı ve tahammül, eğitim felsefemizin ayrılmaz bir parçasıdır.  Bu konuda zafiyet gösteren kişinin, öz eleştiri yapmasının ve davranışlarını gözden geçirmesinin gerekliliğine inanılır.

Okul, bireysel gelişimin sürekliliğini ve artarak devam etmesinin gerekliliğini esas alır.  Öğrencilerin üretkenliği, fikirleri ve eleştirileri çok ciddiye alınır.  Öğrencinin kendi gelişimine katkı, okulun gelişimine katkı, sosyal yaşama katkı, kısaca her alanda katkısı teşvik edilir.  Aldığı eğitimi topluma verebilen ve insanlığın gelişimi için bunun önemini fark edebilen nesillerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bireysel gelişimi hedefleyen Özel Egede bireysel düşünce teşvik edilmez. Tersine, bireysel faydanın yükseltilmesinin toplumsal mutluluğun oluşması için yeterli olmayacağı, toplumun elde edeceği toplam faydanın yükseltilmesinin nihai hedef olması gerektiği öğrencilere anlatılır ve yaşatılır.

Bazı okul kuralları da dâhil olmak üzere, birçok durumda öğrencilerin görüşlerine başvurulur.  Onların fikirleri ve kısıtlı da olsa deneyimleri değerlendirilir.  Öğrenciden başlayan ve ailelere uzanan iletişim zincirinde Özel Ege’nin katılımcı bir ruhu ve paylaşımcı bir eğitim modeli vardır.

GENEL KURALLAR VE BEKLENTİLER

Özel Ege Lisesi, aşağıda sıralanan kurallara büyük bir hassasiyetle yaklaşmakta ve bu konudaki tavizsiz duruşunu korumaktadır:

Çocuklarımız, başkalarının özgürlüğüne, haklarına ve sahip olduklarına saygı göstermeli ve bunlara zarar vermemelidir. 

Koşullar ne olursa olsun, dürüstlükten ödün verilmemelidir.  Kişisel çıkarlar söz konusu olsa bile, adil ve dürüst davranılmalıdır.

Sadece ekip çalışmaları için yardımlaşma yapılmalı, kişisel bilgilerin sınandığı testlerde asla kopya çekilmemelidir.

Uyuşturucu, alkol ve sigara kullanımı, kesinlikle kabul edilemez suçlardır.

Öğrenciler, yapılan her şeyin kendileri için olduğunun bilincinde olmalıdır.  Okulun eşyası, bahçe ve diğer tüm birimler özenle kullanılmalıdır.

Kurumun öğrenci kıyafetleri konusundaki hassasiyetine saygı gösterilmelidir.

Veli Öğrenci El Kitabı'nda da belirtilen diğer kurallara uyulmalı ve bunların eğitim ve öğretim kalitesini artırmak için uygulandığı unutulmamalıdır.

Özel Ege ailesine katılan kişilerin okulun felsefesine, beklentilerine ve eğitime bakış açısını paylaştığına ilişkin inancını ifade ettiği ve okulun eğitim-öğretim kadrosunun yetkinliğine güven duyduğu varsayılmaktadır

İyi bir insan yetiştirmenin aile ve okul arasındaki kesintisiz işbirliğinin sonucu olduğu unutulmamalıdır.  Okul yönetimi, çocukların kurallara uyması için velilerin desteğini görmek ister.  Ayrıca okuldaki eğitim ve disiplin anlayışı, evde de benzer şekilde uygulandığı ve desteklendiği takdirde ulaşılan sonuçlar çok daha olumlu olacaktır.

Okul çağındaki genç bir insanın bizlere ayıracağı zaman kadarını ailesine de ayırdığı gerçeğinden yola çıkarak velilerden destek ve sabır bekliyoruz.  Çocuğun okuldan önce ailede eğitildiği ve eğitilmesi gerektiği gerçeğine tüm anne ve babaların katılacağına inanıyoruz.

AYRIMCILIĞA KARŞI OKULUN TAAHHÜDÜ

Özel Ege Lisesi her türlü cinsiyet, yaş, ırk, dil, din, renk, milliyet, etnik köken ayrımcılığına karşıdır ve anılanlar üzerinde yapılan her türlü ayrımcılıkla gücü yettiğince mücadele edecektir.  Okuldaki her öğrenci, sunulan sosyal, akademik ve sportif imkânlardan faydalanma hakkı ve ayrıcalığına sahiptir.