Okulumuzda rehberlik faaliyetleri bir kişi, bir servis ya da bir birimin işi olmaktan çok, genel bir yaklaşım ve anlayış olarak, okulun tamamına yayılan bir atmosferin yarattığı iklim şeklinde ele alınmaya çalışılmaktadır.

Bu iklim “derse giren her öğretmen asgari bir rehber öğretmen olabilmelidir” anlayışından hareketle, velilerin eğitimine kadar kapsamlı ve aşamalı süreçlerle hayata geçirilmektedir. Özellikle davranış eğitim çalışmaları ve hayat dersleri, davranış geliştirme ekibi, ana-baba okulu, öğrenci platformları ve okul dışı eğitim çalışmalarına katılım ile desteklenen bu süreç; kriz odaklı bir yaklaşımdan çok, önleyici rehberliği hedef almaktadır.

Anlayış, planlama ve uygulamanın hiçbir aşamasında “iyi insan” olmanın değeri, ayrıcalığı ve üstünlüğü dışında bir değişkene yer verilmemektedir. Diğer etkenler/değişkenler, ancak “iyi insan” olmakla anlamlı ve değerlidir. Başarıyı bir üstünlük olarak değil, birlikte mutlu olmanın bir aracı olarak algılayabilen insanların “eğitimli insan” profiline uygun bir anlayışın ürünü olduğu düşünülmektedir.

Okul rehberliği ve danışmanlığı, bireysel danışmanlık veya terapistlik olarak algılanmamalıdır. Ayrıca test-envanter uygulayan ve yorumlayan birimler/kişiler de değildir. Bu fonksiyonlar daha çok özel danışmanlık merkezleri ya da rehberlik araştırma merkezlerinin uygulama kapsamına girmektedir. Oysa eğitim alanındaki okul rehberliğinin  bunların ötesinde ve daha genel işlevleri olması gerektiğine inanılmaktadır.

Rehberliğin sadece yön veren, farkındalık yaratan ve kişinin kendi dinamiklerini harekete geçirerek çözüm üretmesine destek olan işlevlerinin, özellikle eğitim alanında kısıtlı ve lokal çözümler ürettiği görülmektedir. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla insanı ve toplum hayatını etkilediği/değiştirdiği günümüzde, okulların “eğitim” fonksiyonunun ciddiyetle ve planlı bir şekilde etkinleştirilmesi zorunluluğu doğmuştur.

Daha fonksiyonel ve kapsamlı bir “eğitim” planlamasının içeriğinde; ahlak eğitimi, değerler oluşturma,  kültürel farkındalık yaratma, birey olma bilincinin yanı sıra biz olma duygusunu geliştirme, duygusal olgunluk, sağduyu ve vicdan etkileşimini harekete geçirme gibi toplumsal hayatı doğrudan ilgilendiren ve kişisel mutluluğun temelini teşkil eden yaklaşımlara yer verilmesi bir gereklilik olarak görülmektedir.

Çünkü kişisel/toplumsal refah ve saygınlığın bu temeller üzerine yapılandırılması, okulumuzun misyonunda ifade edilen hedeflere ulaşmada gereksinim duyduğumuz insan tipinin vazgeçilmez niteliklerini oluşturmaktadır.         

İşte bu noktada doğru eğitim stratejilerinin ve uygulamalarının geliştirilmesinde rehberlik servisleri kaynak ve destek birimi olarak sürece katılmalıdır. Bu bakış açısı içinde, okulumuzun rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri planlanmakta ve hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.  

 

Özel Ege Lisesi 
Rehberlik Birimi

 

İLKOKUL REHBERLİK ÇALIŞMALARI 

Temel Yaklaşım: 6-10 yaş arası çocuklarla sürdürülen rehberlik çalışmalarının hedefleri ve yöntemleri açısından farklar bulunmaktadır. Bu gruplardaki rehberlik yaklaşımı ve uygulamalarını anasınıfı, 1. ve 2. sınıflar bir grup, 3. ve 4. sınıflar olarak bir grup şeklinde ele almak daha yararlı olacaktır.

Bu temel yaklaşım çerçevesinde özellikle anasınıfı ve ilköğretim 1. ve 2. sınıflarda   (6-8 yaş arası) yürütülen rehberlik çalışmalarının önemli bir kısmı ebeveyn eğitimi ve görüşmeleriyle şekillenmektedir. Özellikle yetişkin tutumlarının çocuklar üzerinde en etkili olduğu bu dönemde; okula uyumdan arkadaş ilişkilerine, duygusal ve sosyal gelişim sürecinden, akademik başarıya kadar birçok alanda olumlu gelişimlerin izlenebilmesi, yetişkin merkezli yönlendirmelerle sağlanabilmektedir. Kısacası bu gruplarda çocuğun aile ve okulda ki yakın çevresi çok önemli rol oynamaktadır. 

Bu yaklaşımdan 3. ve 4. sınıflar için yetişkin merkezli yönlendirmeler daha az önemlidir sonucu çıkmamalıdır. Özellikle küçük yaş gruplarının gelişimsel özellikleri ve ihtiyaçları yetişkin (ebeveyn, öğretmen) tarafından iyi bilinir ve doğru tanımlanırsa sorunların büyük bölümü daha kolay çözümlenebilmektedir.

9 -10 yaş çocuğunun küçük gruplara göre bilişsel, duygusal ve sosyal olgunluk düzeyi daha fazla gelişmiştir. Bu durum doğrudan çocuk üzerinden yol almamızı daha olanaklı hale getirebilmektedir. Bireysel görüşme ve yönlendirmeler bu gruplar için daha çok tercih edilebilmekte ve yararlı olmaktadır. Ancak çocuğa yönelik bireysel rehberlik çalışmalarının, yetişkine dönük rehberlik çalışmalarıyla desteklenmesi bu gruplar içinde bir ihtiyaç ve zorunluluk olarak görülmektedir. 

ORTAOKUL REHBERLİK ÇALIŞMALARI 

Ortaokulda psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmaları, psikolojik danışman ve rehber öğretmen ile sınıf şube rehber öğretmeni tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerle yapılan çalışmalar bireysel rehberlik ve psikolojik danışma, eğitsel rehberlik ve mesleki rehberlik olarak üç başlık altında toplanmaktadır. Bütün çalışmalardaki temel amaç öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlamak ve en üst düzeyde kendilerini gerçekleştirebilmelerine yardımcı olmaktır. Psikolojik danışman ve rehber öğretmen tarafından yapılan bireysel görüşmeler gönüllülük ve gizlilik çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Sınıf şube rehber öğretmenleri ise grup etkinliklerini ve oryantasyon çalışmalarını yürütmektedir. Öğrencilerin akademik, fiziksel ve sosyal gelişimleri yakından takip edilmektedir. Öğrencilerin içinde bulunduğu dönem göz önünde bulundurularak yaşanması olası problemlerin önüne geçme amacıyla çeşitli rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrencilerin kendilerini algılayışlarını, benliklerine bakış biçimini, kendi duygu ve davranışlarını, geçmiş yaşantılarını, kendisi için önemli olan kişi ve olayları daha ayrıntılı olarak öğrenebilmek, anlayabilmek amacıyla  ihtiyaçlar doğrultusunda Otobiyografi çalışması yapılmaktadır. Yine ihtiyaca göre öğrencilerin kişisel veya sosyal uyumunu zorlaştıran problemlerin belirlenmesinde ve bireyi kaygılandıran, çevresiyle sağlıklı bir uyum içerisinde olmasını engelleyen problemlerin  tespitini ve giderilmesini sağlamak amacı ile Problem Tarama Envanteri çalışması uygulanmaktadır. Öğrencilerin kendilerini ve gruptaki diğer arkadaşlarına ilişkin düşüncelerini, gözlemlerini açığa çıkartmak amacıyla Kim Bu? çalışması; ilgi, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmak ve bu anlamda bireyin kendisini tanımasını sağlamak amacıyla Akademik Benlik Kavramı Ölçeği çalışması yapılmaktadır. Bireysel görüşmelerde ihtiyaç duyulduğu takdirde Cümle Tamamlama Testi de verilebilmektedir. 

Bu çalışmaların yanısıra verimli ders çalışma yöntemleri, sınav teknikleri, sınav kaygısı, hedef koyma ve motivasyon gibi öğrencilerimizin akademik çalışmalarına destek veren seminer çalışmaları yapılmaktadır. Bir üst eğitim programına hazırlanmakta olan öğrencilerimiz ve ailelere yönelik, içinde bulundukları süreci tanıtan ve hazırlık çalışmalarına yön veren bilgi paylaşım toplantıları düzenlenmektedir.

Rehberlik Biriminin hazırladığı TEOG sistemiyle ilgili sunum için link.

 LİSE REHBERLİK ÇALIŞMALARI 

Özel Ege Lisesi Rehberlik Birimi, öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alarak karşılaştığı güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Birimimiz; psikolojik danışma ve rehberlik, akademik rehberlik, oryantasyon çalışmaları, mesleki rehberlik-üniversite hazırlık çalışmaları, toplum hizmeti çalışmaları, bilgilendirme çalışmaları temel alanlarında öğrenci ve velilerimize hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz; lise öğrencisi olmak, uyum, ilişki-iletişim sorunları (aile-arkadaş), ergenlik dönemi ile ilgili sorunlar, ders çalışma yöntemleri, sınav alma becerileri, sınav kaygısı, stresle başa çıkma, uyku sorunları, zamanı verimli kullanmak (erteleme davranışı, öncelik belirleyememe vb.) gibi konularda ve cevabını aradıkları pek çok soru ve sorun için birimimize başvurabilirler.

Birimimiz gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı bireyin değerliliği, bireyin özerkliği, ilgili kişilerle işbirliği temel ilkelerine bağlı olarak çalışmaktadır.

Okulumuza yeni başlayan 9. Sınıf öğrencilerimize yönelik bir oryantasyon programı hazırlanmakta ve bu program uygulanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz Özel Ege Lisesi’nin genel işleyiş yapısını, öğrenci olarak sorumluluklarını, katılabileceği etkinlikleri ve akademik programları ayrıntılı olarak öğrenme fırsatı bulmaktadır. Yine bu programda sınıf geçme sisteminden, ÖSYS'ye yönelik temel bilgilere kadar birçok konunun sorularına cevap bulabilmektedirler. Okulun idari işleyişi, fiziksel koşul ve olanakları hakkında da detaylı bilgi edinmiş olmaktadır.

Mesleki Rehberlik çalışmaları kapsamında ise; her yıl İstanbul ve Ankara'da bulunan ülkemizin saygın üniversitelerine tanıtım gezisi düzenlenmektedir.  Bu gezilerde öğrenciler üniversiteleri detaylı olarak tanıma fırsatını elde etmekte ve akademisyenler tarafından bilgilendirilerek geleceklerini şekillendirecek olan adımları atmadan önce yeterli bilgi donanımına sahip olmaktadırlar. Ayrıca bu gezilerin yanısıra üniversitelerin okulumuzda tanıtım seminerleri de yapılmaktadır. 

Özel Ege Lisesi’nde her yıl eğitim öğretim yılının ikinci döneminde üç gün süren “Meslek Tanıtım Günleri” düzenlenmektedir. Öğrencilerin istekleri yönünde tanıtımı yapılacak meslekler belirlenmekte, ardından alanda deneyim sahibi olan, bu alanda eğitim veren akademisyenler başta olmak üzere, meslek elemanları okulumuza davet edilmekte ve mesleklerin tanıtımını yapmaktadırlar.

Özel Ege Lisesi öğrencileri tüm bu meslek tanıtım programlarının dışında, ayrıca “Mesleki Gölge Çalışması” adı verilen bir programla da merak ettikleri, ilgi duydukları meslekleri çok yakından tanıma fırsatına sahip olmaktadırlar. Bu programda öğrenciler seçtikleri meslek dalında çalışan bir uzman ile birlikte bir tam gün geçirmektedirler. Böylece mesleğin yaşantısal anlamda neler gerektirdiğini, hangi koşullarda çalışıldığı gibi birçok konuda doğrudan kendi deneyimlerini edinerek fikir sahibi olmaktadırlar.

Okulumuz Rehberlik Birimi öğrenci ve velilerimize, öğrencilerimizin yaş düzeyleri ve ihtiyaçlarına yönelik olarak bilgilendirme seminerleri düzenlemektedir.

Öğrenci ve velilerimizle randevulu olarak görüşme yapan Rehber Öğretmenimize 375 28 28/128 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Okulun eğitim uygulamaları ve rehberlik anlayışımız doğrultusunda, “Ne yapıyoruz?”, “Ne yapmalıyız?”, “Nasıl yapmalıyız?”sorularını kendi içimizde sorguladığımız bir çalışma grubudur.

Eğitim öğretim yılı içinde; öğrenci davranışlarından, her tür eğitim uygulamamıza kadar değerlendirme ve özeleştiri yaptığımız, yeni stratejiler geliştirdiğimiz, karar-uygulama sürecinde tespit edilen aksamaların giderilmesine dönük müdahale planlarının tartışıldığı ve önerilerin değerlendirildiği bir gruptur. Temel amaç, ortak akıl olabilmeyi sağlayarak, verimliliği arttırmak ve eğitim hedeflerine ulaşabilmektir. 

Bu amaca yönelik eğitim öğretim yılı içinde küçük toplantılar yapılmakta ve burada elde edilen sonuç önerileri,  ilgili birimlere yansıtılarak, ortak çözüm arayışı ve iyileştirme çalışmalarına destek verilmektedir.

Çalışma grubunun öncelikli hedefi öğrencilerde olumlu ve istenen davranışların bir tutum haline dönüşmesini sağlamaktır. Ayrıca Hayat Dersleri ve Ana Baba Okulu gibi çalışmaların genel çerçevesi, davranış geliştirme ekibi tarafından belirlenmektedir. Bununla beraber öğrencileri doğrudan ya da dolaylı ilgilendiren birçok konuyu gündem olarak ele alabilmektedir.

Davranış Geliştirme Ekibi; yönetici, okul rehber öğretmenleri, ilköğretim birinci ve ikinci kademeden birer zümre (bölüm) başkanı, üç öğretmen, ihtiyaca göre okul öğrenci birliği ve okul aile birliği temsilcilerinden oluşmaktadır.

Rehberlik anlayışımızda sözünü ettiğimiz genel yaklaşımı pratiğe dönüştürdüğümüz uygulamalardan birisi de davranış eğitim çalışmaları ve bunun bir parçası olan hayat dersleridir.

Toplumsal yaşamda aranan niteliklere sahip; saygın, duyarlı, akademik donanımıyla beraber karakter ve kişilik özellikleriyle de farklılık yaratan ve “eğitimli insan”ı yansıtan bireylerin, toplum hayatındaki önemi ve önceliği tartışılmazdır. Akademik alandaki hedeflere ulaşma, sözü edilen “eğitimli insan”ın nitelikleriyle de bütünleşirse bir anlam kazanacaktır. Bu anlam aynı zamanda okulumuzun misyonunda belirtilen “liderler” yetiştirmek için, çok daha vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu amaçla öğrencilerin davranış eğitimi süreçlerine “Hayat Dersleri” başlığı altında katkıda bulunmaya çalışılmaktadır. Hayat dersleri her öğretim yılı için belirlenen konu başlıkları kapsamında, tüm sınıflar düzeyinde aylık gündem oluşturma ve bu doğrultuda planlanan çalışmalardan oluşmaktadır.

Hayat derslerinin içeriği, öğrencilerin okul içi ve okul dışı süreçleri gözlenerek, şube öğretmenler kurulu ve genel öğretmenler kurulu toplantılarında sunulan istek ve öneriler incelenerek, rehberlik birimine yansıyan konular veya vaka bazında olaylar üzerinden analizler yapılarak belirlenmektedir. Konuların ele alınış biçimi ve süreci, bir plan doğrultusunda oluşturulmaktadır. Yaş gruplarının özellikleri dikkate alınarak hedeflenen kazanımlar ve sınıf düzeyindeki yöntem ve uygulamalar, seçilen materyaller değişkenlik göstermektedir.

Ayrıca eğitim öğretim yılı içinde gözlenen ya da sorun olarak yaşanan durumlardan yola çıkarak, şubelere özgü ya da sınıflar düzeyinde, zaman zaman da okulun tamamına yönelik eğitim çalışmaları planlanabilmektedir. Bununla birlikte süreç içinde karşımıza çıkan durumları da fırsat eğitimi çerçevesinde değerlendirerek  öğrencilerin olumlu davranış-kişilik gelişimlerine katkıda bulunmaya çalışılmaktadır.

Tüm çalışmalar sınıf, branş öğretmenleri ve rehberlik biriminin işbirliğiyle sürdürülmektedir.

 

 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi
 
Davranış Eğitimi Çalışmaları
- Davranış Eğitimi Konusu Yol Haritası - 2 Kasım 2016
 
Davranış Eğitimi Çalışmalarımızdan Haberler
- Özel Ege’de “Karşılıklı Güven” Temalı Davranış Eğitimi Çalışmaları (Ekim-Kasım 2015)
 

 

 

Yaş grubu ne olursa olsun, çocukların (gençlerin) sergilediği davranış, tutum ve alışkanlıkların gerisinde yetişkin tutumlarının bulunduğu bir gerçektir.

Çocuklarda gözlenen olumlu ya da olumsuz davranışlar etkileşimde bulunduğu yetişkinlerden aldığı geri bildirimlerle şekillenmektedir. Yetişkinin çocuk karşısında sergilediği “duruş” hangi yaş döneminde olursa olsun çocukların davranışlarını doğrudan etkileyen bir öneme sahiptir. Bu nedenle okulumuzda sürdürdüğümüz rehberlik çalışmalarının önemli süreçlerinden birisi de aile eğitimi çalışmalarıdır.

Aile eğitimi ile, aileyi çocuk eğitimi konusunda daha bilinçli ve donanımlı hale getirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca bu çalışmalar sayesinde bütüne dönük ve kapsamlı bir etki alanı yaratma hedefimiz hayata geçmektedir.

Aile eğitimi çalışmalarının konu seçimi; okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik birimi,  davranış geliştirme ekibi ve okul aile birliğinin gözlem, tespit ve önerileri alınarak yapılmaktadır. Çalışmalar seçilen konular doğrultusunda zaman zaman rehberlik biriminin, zaman zaman seçilen konuda uzman, okul dışından konuşmacıların sunumlarıyla gerçekleştirilmektedir. Dışarıdan katılacak konuşmacıların seçimlerinde, titiz ve seçici bir yaklaşım izlenmektedir. Konu ve konuşmacı belirlemeleri yapıldıktan sonra bir çalışma takvimi oluşturularak program velilere duyurulmaktadır.

Sunumların bilgilendirme ve soru-cevap aşamaları, çocuğun okul ve aile ilişkilerinden, gelişim süreci ve sosyal çevresiyle etkileşimine kadar birçok açılımı kapsadığından oldukça yararlı olmaktadır. Sunumların ardından yapılan mini anket çalışmasıyla geri bildirimler alınmakta ve sonraki çalışmalara ışık tutması açısından değerlendirilmektedir.

Ana Baba Okulu Çalışmaları

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Eğitim sürecine konu olan değişkenler göz önüne alındığında tüm hedeflerin, planlamaların ve uygulamaların kesişim noktasında öğrenci unsurunun yer aldığı bir gerçektir. Buradan hareketle, öğrencilerin dahil edilmediği, süreçleri sahiplenmediği birçok uygulamada sıkıntı yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. Dolayısıyla, davranış eğitimi sürecinde bu sahiplenme ve dahil olma sürecinin bir parçası olarak öğrenci platformlarını çok önemsemekteyiz.

Davranış kazanma ve tutum geliştirme gibi çok karmaşık ve zor olan bu süreçlerde öğrencileri ve birbirleriyle olan etkileşimlerini devreye sokarak, akranlar arası olumlu etkileşimi davranış boyutuna da aktarmayı hedefliyoruz. Öğrencilerin öğrenme ve öğrendiklerini hayata geçirme süreçlerinde yaşıtlarının önemli bir etkisi olduğu görüşündeyiz. Eğer doğru yönlendirilir ve öğrencilerin gündemine uygun şekillerde aktarılırsa, olumlu bir kamuoyu oluşturulmasında platformları etkili bir yöntem olarak görüyoruz.

Platform çalışmalarımızın süreçlerini kısaca sizlerle paylaşmak istiyoruz. Eğitim öğretim yılı başında belirlenen planlamalar doğrultusunda, kararlaştırılan platform tarihinden yaklaşık bir ay öncesinde sınıf ve ders öğretmenleriyle işbirliğine girilmekte ve platformda sözcü olacak öğrencilerin belirleme çalışması yapılmaktadır. Daha sonra rehberlik birimimiz bu öğrencilerle ilk toplantıyı gerçekleştirmekte, öğrencileri konu ve amaç hakkında bilgilendirerek fikir alışverişinde bulunmaktadır. Bu toplantıda şekillenen konu başlıkları çerçevesinde bir yol haritası oluşturulmaktadır. Öğrencilerimize yeterli süre verilerek konuyla ilgili yapmış oldukları hazırlıkları bizlerle, platformdan sorumlu öğretmenlerle ve birbirleriyle paylaştıkları ikinci bir toplantı düzenlenmektedir. Bu toplantıda aynı zamanda platformu yönetecek öğrenciler birlikte belirlenmektedir.

Platform hazırlıklarımız bu çerçevede sürerken hazırlanan yol haritası kapsamında tüm sınıf ve branş öğretmenleri platformla ilgili bilgilendirilmektedir. Böylece sınıflara derse giren tüm öğretmenlerimizin platform konusunu öğrencilerle paylaşma çalışmaları başlatılmış olmaktadır. Bu sayede platformun konusuna yönelik tüm öğrencilerin zihinsel olarak hazırlanmalarına ortam yaratılmaktadır. Son bir toplantıyla platform çalışmamızın detayları netleştirilmekte ve platform gerçekleştikten sonra da sınıflarda sınıf öğretmenliği saatinde bir değerlendirme ve geri bildirim çalışması yapılımaktadır.

Arzu ettiğimiz ve çocuklarımıza kazandırmayı hedeflediğimiz üstün insani özelliklere hizmet edecek çalışmalarla davranış eğitimi süreçlerimiz çok yönlü devam etmektedir.

Geçmiş yıllardan bugüne “ Öğrenci Platformu” çalışmalarımız:
 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BİRİNCİ DÖNEM

İKİNCİ DÖNEM

2006-2007

Sevgi ve Dostluk Penceresinden Barış Kavramına Bakış

Küresel  Isınma

2007-2008

Saygı Kavramı ve İlişkilerimiz

Sağlıklı ve Bilinçli Beslenme

2008-2009

Davranışlarımızdan Biz Sorumluyuz

Şiddet ve Yaşamımıza Etkileri

2009-2010

Aşırı ve Gereksiz Tüketim

Salon Kültürü

2010-2011

Geçmişi Yokmuşçasına Bugünü Yaşamak

İyi Bir Dinleyici Olmak

2011-2012

Ben Sorun Çözerim

Test Çözüm Teknikleri

2012-2013

Verimli Çalışma Yöntemleri

İnternet Kullanımı ve Bilişim Suçları